Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme inžiniersku a projektovú činnosť v stavebníctve v Žilinskom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji. Z pohodlia domova si cez nás viete vybaviť územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie..

Nie je to len o obehaní úradov, ako si mnohý myslia. Vybavovanie jednotlivých povolení k výstavbe a kolaudácií svojpomocne je dlhý boj so slovenskou byrokraciou. Vybavenie stavebného povolenia svojpomocne napr. v Žiline  trvá zvyčajne 7-12 mesiacov. K tomu si pripočítajte približne 10 dní dovolenky, ktoré si budete musieť zobrať na behanie po úradoch. Našimi skúsenosťami tento čas dokážeme skrátiť niekedy až na polovicu.

Čo by mali teda obsahovať povolenia pre stavebné objekty a čo potrebujeme od Vás na úvod pre vybavenie stavebného povolenia?

Stavebné povolenie

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností1) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
 • označenie a miesto stavby,
 • dátum a číslo stavebného povolenia
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,

Prílohy kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:

 • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
 • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
 • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
 • ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,