Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

GDPR

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV DOKUMENT NA STIAHNUTIE

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prehlásenie dotknutej osoby:

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o Ochrane osobných údajov upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Dolu podpísaný/-á : ......................................................

Trvale bytom : ......................................................

Dátum nar. : ......................................................

týmto dávam súhlas pre prevádzkovateľa:

Názov : Tribeca Group s.r.o.

Adresa : Bytčianska 387/54, 010 03 ŽILINA

IČO : 51306751, zápis do OR pri OS Žilina, Oddie:Sro, Vložka č: 69406/L

Štatutárny zástupca : Daniel Knapek - konateľ

na spracúvanie osobných údajov v súlade s Bezpečnostými opatreniami prevádzkovateľa, za účelom: uzatvorenie Zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti a poskytnutí súčinnosti pri kúpe/predaji nehnuteľnosti (ďalej len „zmluva“), Vaše údaje potrebujeme k uzavretiu a plneniu zmluvy, spracovaniu platby, k príprave kúpnej zmluvy, k príprave návrhu na vklad, zodpovedaniu Vašich otázok, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností súvisiacich so zápisom do katastra nehnuteľností (napr. poskytnutie súčinnosti pri prerušení katastrálneho konania). Svojim podpisom akceptujem Bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa.

Údaje: osobné údaje, t.j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, údaje týkajúce sa nehnuteľnosti - predmetu kúpy, telefónne číslo, e-mail, bankové spojenie; ak ste fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba spracúvame Vaše: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail štatutárneho zástupcu.

Právny základ: Zmluvný vzťah, Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie predmetu zmluvy.

Dátum začiatku spracovania osobných údajov: dňom podpisu prvej zmluvy s prevádzkovateľom. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu do zrealizovania kúpy nehnuteľností, resp. uplynutia doby určenej v zmluve.

Doba spracúvania: 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov: K Vašim osobným údajom majú prístup výlučne naši realitní agenti, ktorí s našou spoločnosťou spolupracujú a osoby vykonávajúce fakturáciu a ostatné zákonné povinnosti. Osobné údaje do tretej krajiny neprenášame. Naša spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR nasledujúce práva:

a. právo na opravu,

b. právo na výmaz,

c. právo na prenosnosť údajov,

d. právo namietať,

e. právo na odvolanie súhlasu,

f. právo na prístup k informáciám,

g. právo podať návrh na začatie konania.

 

V Žiline dňa ...................

_______________________________ podpis