Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Geodetické práce

Na vytýčenie hranice pozemku môžete mať rôzne dôvody - stavba plotu, predaj alebo kúpa pozemku, nejasná hranica, neznáma hranica, sporná hranica pozemku - vyznačíme hranice pozemku v teréne podľa platných údajov a dokumentov katastra nehnuteľností. Vytýčenie môže byť podľa vašich potrieb dokladované vytyčovacím náčrtom autorizačne overeným, alebo hranicu vytýčime iba pre vašu informáciu, prípadne ak vôbec netušíte, kde sa vaše parcely registra E nachádzajú, vyhotovíme Vám identifikáciu parciel. 

Podkladom pre projekt stavby je polohopisné a výškopisné zameranie. Pre investora, alebo projektanta zabezpečíme dostatočne podrobné a rozsahom optimálne zameranie lokality s vyznačením jestvujúcich inžinierskych sietí a stavu katastra nehnuteľností. V prípade potreby pre Vás vyhotovíme aj 3D verziu výkresu.

 Polohu stavby vytýčime presne podľa projektovej dokumentácie.

Porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí pre potreby dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyhotovíme rýchlo a kvalitne spolu s vyznačením položiek, ktoré sú predmetom fakturácie. 

Ponuka geodetických prác geometrických plánov Ponúkame Vám tieto služby: 

  • vyznačenie zmeny stavu nehnuteľností ( rozdelenie, zlúčenie, zmena druhu pozemku - vyňatie z pôdneho fondu),
  • Zameranie rozostavanej stavby pre účely vybavenia hypotekárneho úveru,
  • Zameranie stavby pre účely dodatočného stavebného povolenia
  • Obnova pôvodnej parcely E,
  • Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k parcele
  • Geometrický plán potrebný pre zriadenie vecného bremena pozemkov